אתר כנען ייעוץ השקעות ® שם רשום הינו אתר בבעלות סיון ליימן, בעלים ויועץ השקעות פרטי.
כל סימן, לוגו, כיתוב, ציור, סמל, סלוגן או סיסמא המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים והינם קניינה של כנען ייעוץ השקעות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בחומר שבאתר זה.
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד – תנאי השימוש והתקנון מיועדים וחלים על נשים וגברים כאחד.

מבוא

כנען ייעוץ השקעות הקימה אתר זה עבורך, על-מנת שתוכל לקבל מידע על גוף עסקי זה ועל השירותים השונים אותם הוא נותן. הגישה לאתר הנ”ל והשימוש בו כפופים לכללים כדלהלן וכן לזכויות המוגנות בחוק לסימנים מסחריים ולזכויות יוצרים.
בכניסה לאתר אתה מאשר כי קיבלת על עצמך קיום הכללים ועל-כן אנא קרא את הכללים לפני שתיכנס לאתר. הכללים עשויים להתעדכן מדי פעם ועליך לעקוב אחר השינויים.

כללי שימוש

הורדת מידע (Downloading) – אין להוריד מידע, דפים, תוכנות או כל חומר אחר מאתר זה ללא אישור מפורש וסימון ברור המאפשר ביצוע הורדה מהאתר למחשב אחר. בכל מקום בו מסומן אישור כזה להורדה – יהיה הדבר לצרכים אישיים בלבד ולא לצרכים מסחריים, לוגו, סלוגן או כל כיתוב אופייני לכנען ייעוץ השקעות.

זכויות יוצרים וזכויות אחרות – כל חומר הנמצא באתר זה מוגן אם בקנין של כנען ייעוץ השקעות, אם בזכות יוצרים ואם בסימן מסחרי. אם לא צויין אחרת במפורש, אין להשתמש בו למעט במקרים בהם צוין במסגרת הכללים שניתן לבצע בו שימוש בהסכמת כנען ייעוץ השקעות.
חומר הנמצא באתר ואינו של כנען ייעוץ השקעות עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים של צד שלישי ואין בהצגתו באתר מתן הרשאה לשימוש בו ללא רשות. האמור לעיל חל גם על כל שימוש בתמונות של אנשים, מקומות או סימנים המוצגים באתר.
כל מוצר, שירות, תוכנית או טכנולוגיה המתוארת במסמך במסגרת האתר של כנען ייעוץ השקעות ב-world wide web) WWW ) עשויה להיות כפופה גם היא לזכויות של קנין רוחני.

סימנים מסחריים

סימניים מסחריים רשומים, כל שם וכל סימן מוגנים ואין להעתיקם או לעשות בהם שימוש אחר. אין בהצגת הסימנים המסחריים של כנען ייעוץ השקעות באתר משום מתן היתר שימוש בהם על ידי גוף שלישי. כל שימוש בסימנים הנ”ל אסור בהחלט. כנען ייעוץ השקעות תפעל לאכוף את זכויותיה לפי חוק.
לתשומת ליבך, הפרת זכויות יוצרים ו/או שימוש בסימן מסחרי שלא ברשות עשויה להביא לתביעה אזרחית ללא התרעה מוקדמת וכן יש בהם לעיתים גם עבירה פלילית.

הבהרות

כל תקשורת או חומר שאתה שולח לאתר כנען ייעוץ השקעות בצורה אלקטרונית או אחרת, כוללת אך לא מוגבלת למידע, שאלות, הערות והצעות, אין התחייבות כי תשמר בסודיות. כל מה שתשלח עשוי להיות בר שימוש לחברת כנען ייעוץ השקעות לכל מטרה, כולל אך לא מוגבל לשכפול, העברה, חשיפה, גילוי, הוצאה לדפוס, שידור ודיוור.
האמור לעיל אינו חל על חומר עליו חלה הגנת הפרטיות כמו: פרטים עיסקיים של הלקוחות, פרטים אישיים שלהם, וכו’.
כנען ייעוץ השקעות חופשיה להשתמש בלי כל מחוייבות מצידה בכל רעיון, תפישה, טכנולוגיה וכן ידע הנמצאים בתקשרות שנשלחה על ידך לאתר כנען ייעוץ השקעות כולל אך לא מוגבל לפיתוח, יצור או שיווק מוצרים ושירותים.

סייג לשימוש בחומר

כנען ייעוץ השקעות עושה מאמץ סביר כי החומר באתר יהיה מדויק ועדכני. יחד עם זאת אין להסתמך על חומר זה בכל עסקה מסחרית או בשימוש אחר שיש לו משמעות כספית או כלכלית, מבלי לוודא תחילה ממקור חיצוני אחר את דיוק החומר ונכונותו.

מפאת פערי זמן לעדכון, שינויים שהוכנסו על ידי זרים, תקלות מחשב וטעויות אנוש, תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות, אי דיוקים וכיו”ב. ולפיכך הוא עשוי להיות לא מדויק ולא מעודכן. אין כנען ייעוץ השקעות ערבה או אחראית בדיוק לעדכון החומר וכל המסתמך על החומר באתר עושה זאת על אחריותו הוא.

כנען ייעוץ השקעות, נציגיה, עובדיה ונושאי משרה בה אינם אחראים ולא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק שנגרם או אשר עלול להיגרם כתוצאה מהאמור לעיל ולא תהיה אחראית כלפיכם או כלפי צד ג’ כלשהו במישרין או בעקיפין. כנען ייעוץ השקעות לא תשא בכל תוצאה או הוצאה שהיא בעניין זה, כמו-גם כתוצאה מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס.

כמו כן הגורמים הנזכרים לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר.

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי כנען ייעוץ השקעות, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי כנען ייעוץ השקעות, לפי העניין.
אין באמור בדפי האתר והמידע משום הצעה, הכוונה, שיווק, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות, השקעות, רכישות או פעולות כלשהן על-ידי כנען ייעוץ השקעות ואין באמור בהם להוות תחליף לייעוץ מקצועי, אישי וספציפי, המתחשב בנתונים האישיים של כל לקוח. אין כנען ייעוץ השקעות אחראית באופן כלשהו לנזק או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר זה.

כל מידע באתר בעניין קרנות נאמנות ו/או קופות גמל ו/או קרנות השתלמות ו/או תעודות סל ו/או מכשירים פיננסיים אין בו כדי להוות המלצה להשקעה ו/או להפקדה ו/או לכל פעולה אחרת בהם.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על-ידי כנען ייעוץ השקעות אלא בידי גורמים אחרים. אין לכנען ייעוץ השקעות שליטה על או קשר עם אתרים אלה, ואין כנען ייעוץ השקעות נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם, ו/או לפעילות באתרים אלה ו/או לשירותים השונים המוצעים באתרים אלה.
המשתמש מוזהר גם כי עשויים להכנס לאתר וירוסי מחשב ועל המשתמש לנקוט באמצעי הגנה מפני חדירת וירוסים למחשב שלו.

הפניות כנען ייעוץ השקעות לא בחנה בצורה מוחלטת את תוכן ומהות כל האתרים הקשורים או מופנים לאתר זה. יתכן גם שלאחר הודעת ההפניה חל שינוי באתר היעד.
קיום ההפניות מאתר כנען ייעוץ השקעות אינו מצביע על אישור או לקיחת אחריות לתוכן האתרים. כל גישה לאתר אחר כתוצאה מהפניה באתר כנען ייעוץ השקעות הינו על אחריותך האישית.

שיפוי

הפרת תנאי תקנון זה על-ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על-ידך משמעותה כי תידרש לשפות את כנען ייעוץ השקעות, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפט.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם
לפרטים נוספים צלצלו לכנען ייעוץ השקעות – 578 5333 – 03